M E N U  
Close

註冊/會員登入

註冊信箱驗證 | 登入

Close

註冊

     
25
Bible Discovery TV - 2016-2 February Series
8
La matita di Dio - Parole e riflessioni di Madre Teresa di Calcutta
16
Les Feldick Bible Study - Book of Acts
11
BibleTalk.tv - 19: Psalms for Beginners
12
Les Feldick Bible Study - 52
107
Bible Stories for Adults in Order
71
Les Feldick Bible Study - Book of Romans
12
Les Feldick Bible Study - 59
131
Soul-Stirring Songs & Hymns
19
Michael Rood - 07: The Book of Judges

175
TheMobileChurch -心裡話
99
天人之間 -沈保羅牧師系列
130
慕主音樂 FRMM Music
19
寇紹涵牧師 -羅馬書
37
每日經歷神 -撒母耳記上
89
福音樂團 -New Life Worship
22
聖經課程 -劉三講古【小先知書】
20
恩典365 -婚姻家庭 -為人子者
21
聖經簡報站 -哥林多前後書
23
福音樂團 -Passion

25
淨土大經科註 - 善果林淨土寺 定弘法師
10
般若經論現觀莊嚴頌(現觀莊嚴論) - 索達吉堪布
30
佛遺教經 - 馬來西亞寂靜禪林 開印法師
40
大方廣佛華嚴經(華嚴經) - 文殊講堂 慧律法師
182
楞伽阿跋多羅寶經(楞伽經) - 中華維鬘學會 鄭振煌教授
16
菩提道次第略論 - 達賴喇嘛
28
大四十經 - 瑪欣德尊者
14
佛說觀藥王藥上二菩薩經 - 西行法師
2
究竟一乘寶性論(寶性論) - 達賴喇嘛
4
大乘入道四行觀(達摩四行觀) - 傳楷(普雲)法師

11
《安士全書》講記(華藏淨宗學會 悟道法師)
28
南無地藏王菩薩聖號 唱誦 - 其他唱誦者
130
A12_入門起信(一)
24
六祖大師法寶壇經(六祖壇經) 唱誦 - 融熙佛曲
4
大悲心陀羅尼經/大悲咒 唱誦 - 台語版
4
南無阿彌陀佛聖號 唱誦 - 江西廬山東林寺
3
維摩詰所說經(維摩詰經) 念誦 - 聆志居士
57
《中峰三時繫念法事全集》講記(華藏淨宗學會 淨空法師)
4
認識朝暮課誦(法鼓山 果會法師)
3
地藏菩薩本願經(地藏經) 念誦 - 善音居士

598
臺灣廟宇文化 -神轎
166
臺灣廟宇文化 -媽祖
49
臺灣廟宇文化 -廟宇導覽
211
臺灣廟宇文化 -乩童/王爺
30
王母娘歌曲
379
臺灣廟宇文化 -將首/家將
77
臺灣廟宇文化 -藝術團
367
臺灣廟宇文化 -神將
108
媽祖歌曲

26
IQRA CARTOON - Prophet Stories
23
Shaikh Hussain Yee
101
Channel - 伊斯蘭教正確的
17
FreeQuranEducation - Q&A: Kinetic Typography
16
islampeacelife - Raad Al Kurdi Quran Recitation
20
Learn with Zakaria - Learn English for Kids
9
Learn with Zakaria - Arabic Numbers For Kids
22
Dr. Zakir Naik
2
The Daily Reminder - Full Lecture
28
Sam Gerrans - Basics

63
許添盛醫師 -賽斯心法